Bc. Miroslav Mitráš

Vzdelanie:

2014 : Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 

2018:  Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,                                                    odbor Financie, bankovníctvo a investovanie,  

2018:  Central European University      

              Roma Graduate Preparation Program 2018/2019

2019: Začiatok štúdia na : Central European University  

               Departnment of Economics and Business

               Odbor: Economic Policy in Global Markets

Absolvované školenia 

2018 - Khamoro sdílí skušnosti - Slovo 21 - teória - tvorba a implemantácia kultúrnych projektov, fundraising,                              PR a mediálne pokrytie, prax - príprava festivalu Khamoro.

 2017 - Study of the US Institutes - pre študentov z Európy na podporu občianskej angažovanosti, na University                           of South Carolina organizované s US Department of State, Fulbright Foundation a FHI360. 

2016 - Štartér - organizovaní kanceláriou splnomocnenca vlády pre Rómske komunity 

2014 - Národní demokratickí inštitút - Rómska politická participácia